Drilloppvisning HMKG

Tid: 11:45

Sted: Amfiet foran Stavanger konserthus

Selve drillprogrammet har sitt opprinnelige utspring i den militære sluttede orden. Alle detaljer og handlinger som den enkelte mann utfører er i hovedsak beskrevet i våre ekserserreglementer. Noe har imidlertid blitt til basert på den erfaringen som er høstet siden avdelingen startet med oppvisninger i sin nåværende form. Under utarbeidelsen av drillprogrammet er det tre begreper som er styrende innen regi og koreografi; rytme, presisjon og eleganse, samt det faktum at valg av musikk har stor betydning for det endelige resultatet. Det er en forutsetning at den enkelte gardist behersker de grunnleggende bevegelser som vendinger, instrument- og våpenføringer før innstudiering av selve drillprogrammet tar til. Videre legges det stor vekt på synkronisering i både tid og rom under utførelsen de enkelte drilløvelser. Elegansen søkes oppnådd ved å komponere drillen slik at effekter og de ulike fraseringer i musikken stemmer overens med drilløvelsens oppbygning.

Drillprogrammet tar utgangspunkt i kompaniets tre faste elementer; hovedkorps, signalkorps og Drilltropp. Drillformen er bygd opp omkring avdelingen som en samlet enhet og formasjonsforandringer ut fra denne. I tillegg søker man å eksponere de enkelte elementer hver for seg for å kunne demonstrere hvilke muligheter avdelingen representerer. Det skal sies at utdanning og trening av presisjonsdrill er meget krevende, både fysisk og psykisk. Innretting i side, diagonalt og på rekke skal til en hver tid være korrekt. Samtidighet i utførelsen av de forskjellige øvelser må også være særdeles nøyaktig. Det legges også stor vekt på symmetri, og det minste slurv innen innretting, samtidighet og presisjon vil øyeblikkelig avdekkes av den observante tilskuer. Et annet vesentlig kjennetegn ved denne drillformen er at størstedelen av programmet utføres uten tegn eller kommando fra den eller de som fører avdelingen.

Det stilles store krav til både mannskaper og befal som tjenestegjør i 3. gardekompani. Musikktroppen spiller blant annet all drill- og marsjmusikk uten bruk av noter. I tillegg til dette skal den enkelte mann utføre et utall av eksersermessige momenter samtidig som kravene til de tre grunnleggende begrepene rytme, presisjon og eleganse skal innfris. Drilltroppen utfører sine øvelser både til musikk, og uten musikk. Den presise utførelsen av de mange takter og håndgrep krever både evne, vilje og disiplin utenom det vanlige. Uten sammenligning med profesjonelle aktører innen militærmusikk og generelle oppvisningsshow, vil vi hevde at 3. gardekompani representerer den fremste eksponent av presisjonsdrill i kombinasjon med musikk. Hvorvidt vi har rett i en såpass bastant uttalelse, er opp til den enkelte å bedømme.